Privatlivspolitik (GDPR)


Indledning
FBG Medier A/S er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

I denne persondatapolitik kan du læse nærmere om hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysnigner højt.

FBG Medier A/S optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige når vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

FBG Medier A/S optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.


Behandlingsaktiviteter
Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personalead-ministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktivi-teter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.


Personaleadministration
Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysnigner om dem.


Kundesamarbejder
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysnigner for at kunne samarbejde med vores kunder. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner.

Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder.


Leverandører
Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysnigner for at kunne samarbejde med vores leverandø-rer og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysnin-ger relevante kontaktpersoner.

Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.


Markedsføringsaktiviteter
Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi be-stræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysnigner for at kunne opnå det markedsfø-ringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev, anvendelse af cookies på hjemmeside, anvendelse af billede materiale med genkendelige personer mv.

For vores nyhedsbrev har vi etableret særskilte vilkår, ligesom vi har en cookie-politik på vores hjemme-side.


Hvor indsamler vi oplysninger fra?
De personoplysnigner vi indsamler og behandler indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, så som offentlige databaser mv.


Videregivelse af personoplysninger
Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng person-oplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysnigner til tredjemand, herunder også det offentlige så som kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysnigner med leverandører, når det er nødvendigt for opfyl-delse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysnigner har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.


Behandlingssikkerhed
Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysnigner vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikre en lovlig behandling, herun-der at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.


Sletning
De personoplysnigner vi indsamler og behandler, sletter vi når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.


Registreredes rettigheder
De personer vi behandler personoplysnigner om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger vi behandler
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at modtage oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
  • Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.


Klage
Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Vores kontaktoplysninger
Vores fulde kontaktoplysninger er:

FBG Medier A/S
Birk Centerpark 36
7400 Herning
Cvr.nr.: 26579880

Telefon: +45 96265299
E-mail: mail@fbg.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.


Opdatering af vores persondatapolitik
Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår re-gelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.fbg.dk.

Denne politik har versions nr. 1 og er gældende fra den 25.05.2018.

reklame